Zvětšit prohlídku...

Výstřižek1

Upozornění!

Vzhledem k vážné epidemiologické situaci je nutné dodržet mimořádné opatření.

Do prostoru konání akce mají přístup od 12 let věku pouze osoby očkované anebo po prodělání onemocnění covid - 19.

 

 

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Postřekov. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu

 dne 24.11.2021 z provozních důvodů.

Upravená otevírací doba provozovny:

Den v týdnu

Standardní HpV / Původní HpV

Dočasné HpV / Upravené HpV

Pondělí

11:00 -12:00   13:00 -18:00

 

Úterý

8:00 -12:00     13:00 – 15:00

 

Středa

11:00 -12:00   13:00 -18:00

8:00 _12:00   16:00 – 18:00

Čtvrtek

8:00 -12:00     13:00 – 15:00

 

Pátek

8:00 -12:00     13:00 – 15:00

 

,,Plánovaná Kateřinská zábava pro seniory, která se měla uskutečnit v pátek 26. listopadu, se vzhledem k aktuální situaci ruší!” 

Obora u Šumaváčka v obci Díly zahajuje individuální a hromadný prodej vánoční stromků přímo z plantáže. Stromek si můžete s rodinou a dětmi vybrat a i sami uříznout. K dispozici je voňavá jedle korejská a ojíněná. Dále pak smrk stříbrný. Hromadný prodej pro zájemce bude probíhat v sobotu 11.12 a 18.12.2021 a to vždy od 13:00 hod do 16:00hod. Je možný i individuální prodej vánočních stromků po telefonické domluvě na telefonu 602109056 nebo 602278568.

Kotlík 1

 

KOtlík 2

DluhyPG

plakátRozvod s respektem

Obec Postřekov                                    V Postřekově, dne: 20.10.2021        Postřekov 270, 345 35

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) POSTŘEKOV

Zastupitelstvo obce Postřekov, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §6 odst. 5 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení §54 odst.2 a §43 odst.4 stavebního zákona, §171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“), §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

oznamuje

v souladu s ustanovením §172 odst.1 a §173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád

vydání opatření obecné povahy:

Územní plán Postřekov   

Opatření obecné povahy vydalo Zastupitelstvo obce Postřekov na svém zasedání dne: 15.10.2021 usnesením číslo: 20211015/6-b v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění a v souladu s ustanoveními § 171 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb v řešeném území ÚP Postřekov (k.ú. Postřekov).

Opatření obecné povahy – Územní plán Postřekov nabývá dle ustanovení §173 odst.1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Vzhledem k rozsahu není možné zveřejnit na úřední desce celý obsah opatření obecné povahy.

Do obsahu ÚP Postřekov bude moci každý nahlížet u pořizovatele na MěÚ Domažlice, odboru výstavby a územního plánování, na OÚ Postřekov a jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Domažlice:

 https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/postrekov-/

Územní plán Postřekov opatřený záznamem o účinnosti včetně dokladů o pořízení této územně plánovací dokumentace budou v souladu s ustanovením §165 odst.1 stavebního zákona uloženy u obce, pro kterou byl ÚP pořizován, tj. u Obce Postřekov. 

Územní plán Postřekov opatřený záznamem o účinnosti bude poskytnutý příslušnému stavebnímu úřadu (Městys Klenčí pod Čerchovem, stavební úřad, Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem), úřadu územního plánování (MěÚ Domažlice, odboru výstavby a územního plánování, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice) a krajskému úřadu (Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje,  Škroupova 18, 306 13 Plzeň), jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.

                                    Razítko obce                                                  v.r                                                                             ...................................……….....                                                               Bc. Petr Anderle, starosta obce

ÚP Postřekov - výrok

ÚP Postřekov - odůvodnění

1_ÚP Postřekov - základní výkres

2_ÚP Postřekov - hlavní výkres

3_ÚP Postřekov - VPS

4_ÚP Postřekov - koordinační výkres

5_ÚP Postřekov - ZPF

6_ÚP Postřekov - širší vztahy

Zveřejněno na úřední desce dne 20.10.2021 (viz. sekce ÚŘEDNÍ DESKA)

 

Rychlý kontakt...

Obecní úřad Postřekov

Postřekov 270

345 35 Postřekov

tel.: 379 796 219

e-mail: urad@obecpostrekov.cz

Úřední hodiny:

Po  07:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Út  09:00 - 11:00

St  07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čt  13:00 - 15:00

Pá         ---

Kalendář akcí

 

EU logo

 

MMR logo

 

MMR logo